جلسه کمیته فنی پیرامون پیشرفت طرح های توسعه در معادن شرکت استقلال سپاهان