امروز

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

سایت امامزاده علی اکبر

سایت امامزاده علی اکبر

سایت امامزاده علی اکبر شهرضا ۱۲کیلومتری شهرضا در مسیر جاده امامزاده علی اکبر می باشد.

مساحت زمین ۶۰۰۰۰ متر مربع و دارای ساختمان های اداری ، نگهبانی ، محل خردایش و دانه بندی و سایر تاسیسات و ابنیه می باشد در حال حاضر به میزان ۳۰۰۰۰۰ تن دولومیت با دانه بندی ۱۵-۰ در این سایت موجود می باشد.

 از اهداف شرکت در این سایت می توان به  فرآوری مواد معدنی اشاره کرد.

 

 

دانه بندی محصول :

سنگ معدن سایت امامزاده علی اکبردانه بندی
0-15
LOISO3Na2OAl2O3Fe2O3SiO2MgOCaOنام اکسیدها
۴۷/۴۴۱>۰/۲۰/۰۶۰/۲۹۰/۱۹۲۱/۵۶۳۰/۱۸درصد